Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti URM Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.06.20

Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė reikalinga departamento kompetencijai priklausančių tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su tarptautinių sutarčių sudarymu, įsigaliojimu ir vykdymu, projektams rengti, pastaboms ir pasiūlymams dėl kitų Užsienio reikalų ministerijos padalinių ir kitų ministerijų bei Vyriausybės įstaigų rengiamų tarptautinių sutarčių ir tarpžinybinių susitarimų teikti, kaupti ir tvarkyti informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei diplomatinių santykių užmezgimą.

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento administratoriaus sekretoriaus pareigybę Įkelta2018.06.18

Skelbiama atranka į Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento administratoriaus sekretoriaus pareigybę  (A2 lygis).

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti URM Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Ekonominio saugumo politikos skyriaus antrojo sekretoriaus diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.06.18

Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Ekonominio saugumo politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija 12) reikalinga diplomatinėmis priemonėmis stiprinti Lietuvos ekonominį saugumą dujų sektoriuje.

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo politikos ir humanitarinės pagalbos skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.06.18

Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo politikos ir humanitarinės pagalbos skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikai planuoti ir koordinuoti, užtikrinti, kad tarptautiniuose forumuose būtų pristatomi ir ginami Lietuvos interesai, institucijų įsitraukimui į vystomąjį bendradarbiavimą skatinti.

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialisto pareigybę ir piliečių aptarnavimo specialistų rezervą Įkelta2018.06.13

Skelbiama atranka į Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialisto pareigybę  (A2 lygis) ir piliečių aptarnavimo specialistų rezervą.

Konkursas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Įkelta2018.06.11

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą.

Reikalavimai pretendentams:

 • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 • būti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr.  966  „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus nustatyta tvarka;
 • mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas: anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, o kitą užsienio kalbą  (toliau – antroji užsienio kalba) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarka

Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą nuostatai, kuriuos galima rasti Teisės aktų registre  www.e-tar.lt, į paieškos laukelį įvedus žodžius „Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą nuostatai“ (būtina vadovautis galiojančia redakcija, patvirtinta 2018 m. gegužės 7 d.).

Pretendentai Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. laisvos formos prašymą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui leisti dalyvauti konkurse;
 2. užpildytą pretendento anketą;
 3. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba;
 4. galiojantį asmens dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę ir pilietybę, ir jo kopiją;  
 5. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Pastaba: Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti akademiškai pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Pažymas dėl užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijos akademinio pripažinimo išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (tel. 8 5 210 4772, el. paštas [email protected] , www.skvc.lt), dėl užsienyje įgyto mokslo daktaro laipsnio pripažinimo kreiptis į Lietuvos  mokslo tarybą (tel. 8 5 261 6134, www.lmt.lt).

 1. Valstybės tarnybos departamento išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikytas bendrųjų gebėjimų testas ir jo rezultatai yra galiojantys;
 2. Vieną iš šių anglų kalbos mokėjimą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu patvirtinančių dokumentų ir jo kopiją:  
 • Valstybės tarnybos departamente akredituoto centro išduotą pažymą apie nustatytą anglų kalbos mokėjimo lygį (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 metus). (Informacija apie akredituotus centrus skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt.;

arba

 • Valstybės tarnybos departamento išduotą galiojančią pažymą apie nustatytą anglų kalbos mokėjimo lygį (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 metus);

arba

 • patvirtinančius dokumentus, kai konkurse dalyvauti norintis asmuo yra įgijęs anglų kalbos aukštąjį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;

arba

 • patvirtinančius dokumentus, kai konkurse dalyvauti norintis asmuo anglų kalba yra įgijęs pusę ar daugiau kitos studijų srities aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų;

arba

 • Tarptautinio anglų kalbos egzamino išlaikymą patvirtinantį dokumentą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 metus),  kai konkurse norintis dalyvauti asmuo yra išlaikęs tarptautinį anglų kalbos egzaminą, nurodytą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ 1 priede.   
 1. antrosios užsienio kalbos ne žemesniu nei B1 lygiu, taip pat– kitos (-ų) užsienio kalbos (-ų) (asmens, norinčio dalyvauti konkurse, pageidavimu) mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 2. vieną spalvotą 3x4 cm dydžio nuotrauką;
 3. kitus dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo atitinka Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos nuostatų II skyriuje nurodytus reikalavimus, ir jų kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille)  ir išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6, 7, 8 ir 10 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentų priėmimas

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 9 d. iki 2018 m. rugpjūčio 6 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Užsienio reikalų ministerijos Piliečių aptarnavimo skyriuje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Registruoto laiško gavimo pašte data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. rugpjūčio 6 d., tačiau laiškas Užsienio reikalų ministerijoje turi būti gautas ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Konkurso etapai:

 1. Egzaminas raštu, susidedantis iš trijų dalių: lietuvių kalbos diktanto,  užsienio politikos ir diplomatijos žinių testo ir rašinio (esė) rašymo, kuriuo tikrinami pretendento  analitiniai gebėjimai (preliminarus egzamino raštu laikas – rugsėjo 5 d.).
 2. Pokalbis su komisija (preliminarus pokalbio laikas –  2018 m. rugsėjo 12-14 d.; prireikus – ir rugsėjo 17-18 d.) 

Papildoma informacija

Pretendentai, gavę aukščiausius įvertinimus ir laimėję konkursą, bus įrašomi į diplomatinės tarnybos rezervą. Parengiamojo laikotarpio pareigybės kategorija – A 10.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected] arba telefonais 8 5 2362620 ir 8 706 52457.

Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybes Jungtinių Tautų misijose (UNMIK ir MINUSCA) Įkelta2018.06.01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į įvairias laisvas deleguotų nacionalinių ekspertų, pareigūnų, pareigybes Jungtinių Tautų misijose.

Kviečiame atlikti praktiką Lietuvos generaliniame konsulate San Paule Įkelta2018.05.22

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San Paule kviečia aukštųjų mokyklų studentus ir absolventus atlikti praktiką, kurios tikslas - susipažinti su Lietuvos atstovavimo Brazilijoje tikslais ir priemonėmis, papildyti turimas teorines žinias praktiniais darbo Lietuvos atstovybėje užsienyje įgūdžiais, reikalingais darbui diplomatinėje ar valstybės tarnyboje.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti nacionalines (D) vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje paslaugoms Ukrainoje teikti Įkelta2018.05.02

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti nacionalines (D) vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje paslaugoms Ukrainoje teikti.

Kvietimas dalyvauti atrankoje.

Paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. gegužės 17 d.

 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania invites to submit applications in selection of external service providers accepting national (D) visa applications submitted in Ukraine.

ESP tender - Ukraine.

Deadline for the submission of applications – May 17, 2018.

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje kviečia atlikti praktiką/stažuotę Įkelta2018.04.11

Lietuvos ambasada Madride kviečia studentus, baigusius ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, nuo gegužės-birželio mėn. atlikti praktiką/stažuotę ambasadoje. Praktikos metu susipažinsite su LR ambasados Ispanijos Karalystėje veikla bei prisidėsite prie ambasados politikos, ekonomikos, konsulinio skyriaus darbo ir įvairių renginių organizavimo.

Lietuvos Respublikos Konsulatas Valensijoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2018.03.06

Kviečiame atlikti praktiką Lietuvos Respublikos konsulate Valensijoje, kurios metu bus susipažįstama su vykdomomis konsulato funkcijomis bei prisidedama prie konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams.

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia atlikti praktiką/stažuotę Įkelta2018.02.06

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką/stažuotę. Praktikos metu susipažinsite su LR ambasados Nyderlanduose bei Hagoje esančių Tarptautinių organizacijų veikla, dvišaliais santykiais bei prisidėsite prie ambasados konsulinio skyriaus darbo ir įvairių renginių organizavimo.

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b701f620b0bf11e6b844f0f29024f5ac.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata