Temos Žymėti visus

Skelbiama Europos Sąjungos departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus vyriausiojo specialisto, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, atranka

Sukurta 2017.12.06 / Atnaujinta 2017.12.20 14:42

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia projekto „Lietuvos ES politikos veiksmingumo didinimas“ (toliau – projektas) vyriausiojo specialisto atranką. Su atrinktu kandidatu bus sudaryta terminuota projektinio darbo sutartis preliminariai nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. birželio mėn. (su galimybe pratęsti 6 mėn.).

Prašome pretendentus, atitinkančius reikalavimus ir pageidaujančius dalyvauti atrankoje, elektroniniu paštu [email protected] pateikti savo gyvenimo aprašymą Europass formatu ir motyvacinį laišką iki 2018 m. sausio 5 d. 12 val. Atrinkti kandidatai, prieš sudarant darbo sutartį, turės pristatyti išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją, nuotrauką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.

Atrankos procedūra: susipažinus ir įvertinus pretendentų pateiktus dokumentus, į antrąjį atrankos etapą (pokalbį su atrankos komisija) bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės programomis ir nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos narystės ES klausimus; žinoti ES organizacinius bei veiklos principus;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles;
 4. turėti darbo patirties ES klausimais;
 5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją;
 7. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 8. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 9. išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 10. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 1. koordinuoja projekto veiklos Nr. 2.1 „Komunikacijos ES klausimais metodikos parengimas“ (toliau – projekto veikla), susijusios su komunikacijos ES klausimais metodikos rengimu ir diegimu, vykdymą, įskaitant esamos sistemos analizę, kitų šalių patirties analizę, teikia pasiūlymus dėl esamos sistemos tobulinimo, užtikrina savalaikį metodikos parengimą;
 2. atlieka valstybių narių patirties analizę komunikacijos ES srityje;
 3. bendradarbiauja su LR institucijų, Lietuvos Nuolatinės atstovybės ES, Lietuvos diplomatinių atstovybių ir regioninių bei švietimo įstaigų asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ES reikalų komunikacijos procesuose, renkant informaciją apie veikiančias komunikacijos sistemas, jų problemas ir poreikius bei atlieka šios informacijos vertinimą;
 4. rengia komunikacijos ES klausimais metodiką bei formalias bei neformalias priemones šios metodikos įgyvendinimui;
 5. konsultuoja atsakingus susijusių institucijų atstovus dėl komunikacijos ES klausimais metodikos ir jos priemonių taikymo;
 6. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių formatų susitikimuose, posėdžiuose, diskusijose;
 7. palaiko kontaktus su išorinių paslaugų teikėjais, formuluoja jiems užduotis ir užtikrina tinkamą jų atlikimą, dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
 8. vykdo komunikacijos ES klausimais metodikos rengimo kontrolę, atsižvelgiant į suplanuotus įgyvendinimo terminus, turinio reikalavimus ir užsibrėžtus veiklų įgyvendinimo rodiklius, vertina pažangą, rengia su tuo susijusią informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus visais su tyrimo parengimu susijusiais klausimais;
 9. pagal kompetenciją užtikrina reikiamos informacijos parengimą ir pateikimą projekto koordinatoriui, dalyvauja rengiant tarpines ir galutines tyrimo parengimo ataskaitas, kitus dokumentus, dalyvauja derinimo procedūrose, vykdo kitą su projekto veiklos įgyvendinimu susijusią veiklą;
 10. laiku informuoja projekto bendrąją priežiūrą vykdančius asmenis apie aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti projektą arba jų grėsmę bei siūlo sprendimus jų šalinimui;
 11. vykdo kitus su projekto veiklos įgyvendinimu susijusius pavedimus.

 

Naujienlaiškio prenumerata