Temos Žymėti visus

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms

Sukurta 2017.12.14 / Atnaujinta 2017.12.14 11:11

Pareigybės pavadinimas: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Paskirtis: Informacinių technologijų departamento (Toliau- departamentas) Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vidaus saugumo fondo programos Specialiosios Kaliningrado tranzito schemos daliai įgyvendinti, Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje (toliau diplomatinės atstovybės) Supaprastinto tranzito dokumentų informacinių sistemų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūrai, funkcionavimui, vystymui ir tobulinimui užtikrinti.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį informatikos srityje;

3. mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, kitą užsienio kalbą (anglų) – ne žemesniu kaip B1 lygiu;

4. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį bent su dvejomis žemiau išvardintomis sistemomis:

4.1. Oracle duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;

4.2. Microsoft SQL duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;

4.3. Linux operacinėmis sistemomis (RedHat, CentOS), Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 operacinės sistemos;

4.4. Microsoft Exchange elektroninio pašto administravimas;

4.5. Vmware virtualizavimo programinės įrangos administravimas.

5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

7. mokėti administruoti ir eksploatuoti lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, serverius, kompiuterizuotas darbo vietas;

8. sugebėti pavestą darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;

9. sugebėti savarankiškai rengti dokumentus (ataskaitas, dokumentacijas, vartotojo vadovus, protokolus, raštus ir kt.);

10. žinoti pagrindines užsienio politikos aktualijas, Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus;

11. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;

12. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.

 

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. yra atsakingas už Specialiosios Kaliningrado tranzito programos informacinę sistemą ir  Ministerijos duomenų saugos nuostatuose jam priskirtas informacines sistemas;

2. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų duomenų bazes, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;

3. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų virtualizavimo įrangą, teikia pasiūlymus jai vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;

4. administruoja, konfigūruoja, prižiūri rezervinio kopijavimo techninę ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;

5. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų Web servisus, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;

6. administruoja, konfigūruoja, prižiūri elektroninio pašto informacines sistemas, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;

7. atlieka informacinių sistemų rezervinį kopijavimą pagal Ministerijos duomenų saugos nuostatuose nustatytus reikalavimus, stebi, kad kopijos būtų atliekamos laiku, tikrina rezervinių kopijų atstatomumą;

8. teikia pasiūlymus dėl priskirtų informacinių sistemų tobulinimo, naujų diegimo;

9. konsultuoja Informacinių sistemų naudotojų aptarnavimo skyrių priskirtų informacinių sistemų klausimais;

10. užtikrina incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcionavimą pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metodiką;

11. rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentacijas ir taisykles techninių priemonių ir programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;

12. planuoja techninės ir programinės įrangos poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus jai įsigyti, rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, atlieka eksperto funkcijas viešųjų pirkimų pasiūlymams;

13. vyksta į tarnybines komandiruotes spręsti problemų, susijusių su tarnybinių stočių, ryšio ir programinės įrangos diegimu, gedimų paieška ir šalinimu;

14. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą;

15. atlieka kitus Skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  • Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (2018 m. sausio 8 d. įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama e. paštu [email protected], tel. 8 5 2362620.

Naujienlaiškio prenumerata