Artimiausi renginiai

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2024.04.15 09:20

   TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ NAUJIENLAIŠKIS

Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Tarptautinių sankcijų – teisėto tarptautinės politikos instrumento galimybė – įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje. Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų nustatytos sankcijos taikomos valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems subjektams, kurie savo veiksmais, sprendimais ar vykdoma politika pažeidinėja žmogaus teises, prisideda prie etninių, teritorinių ir religinių konfliktų, remia terorizmą ar kokiu nors kitu būdu laužo svarbiausias tarptautinės bendruomenės pripažįstamas normas bei principus. Jų tikslas – pakeisti atitinkamos šalies (ar jos dalies) vyriausybės, subjektų ar asmenų vykdomą politiką ar sustabdyti konkrečius veiksmus.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia pasiūlymus Europos Sąjungai, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, nustatyti, keisti ar atšaukti tarptautines sankcijas. Užsienio reikalų ministerija teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos institucijoms, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos, ir prireikus užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms.

Tarptautinės sankcijos nustatomos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais bei LR Vyriausybės nutarimais, kurie įgyvendina kitus ES teisės aktus, Jungtinių Tautų rezoliucijas bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimus.

Grįžti į temų pasirinkimą >>


EUROPOS SĄJUNGOS SANKCIJOS
Privalomos Lietuvos Respublikos subjektams

Informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą ES lygiu galima rasti ES teisės ir kitų ES viešųjų dokumentų svetainėje. Papildomą naudingą informaciją apie ES sankcijas, įskaitant informaciją apie JT sankcijų įgyvendinimą ES, galima rasti ES sankcijų žemėlapio svetainėje.

Grįžti į temų pasirinkimą >>


SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Visa informacija apie Lietuvoje galiojančias tarptautines sankcijas yra vieša ir skelbiama Europos Sąjungos teisės ir kitų Europos Sąjungos viešųjų dokumentų svetainėje https://eur-lex.europa.eu.

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas ir poįstatyminiai aktai.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje privalomos ir turi būti įgyvendinamos tik Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytos ribojamosios priemonės (sankcijos). Tam tikrais atvejais finansinės institucijos ar ekonominės veiklos subjektai pasirenka įgyvendinti ir trečiųjų šalių (tame tarpe - JAV ir Jungtinės Karalystės) sankcijas, tačiau tokiems atvejams Lietuvoje galiojantis tarptautinių sankcijų reglamentavimas nėra taikomas. Tačiau pažymėtina, kad dėl trečiųjų šalių taikomų sankcijų galimo ekstrateritorinio poveikio jų nesilaikymas gali sukelti neigiamų ekonominių pasekmių.

Už sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakingi patys fiziniai ir juridiniai asmenys, sprendimai dėl konkrečių sankcijų taikymo priimami įvertinus visą turimą informaciją ir faktines situacijos aplinkybes.

Prekybos sankcijų vengimo ir apėjimo nustatymas ir prevencija: Praktinės gairės ekonominės veiklos vykdytojams

Detecting and Preventing Sanctions Evasion and Circumvention in Trade: Practical Guidance for Economic Operators

Lietuvos kompetentingos institucijos įgyvendinant tarptautines sankcijas

Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad 2022 m. gegužės 17 d įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 redakcija, kuria nustatoma tarptautinių sankcijų inicijavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje tvarka.

Kompetentingos institucijos, pagal kompetenciją užtikrindamos tarptautinių sankcijų įgyvendinimą:

1) priima sprendimus, nurodytus tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose;

2) sprendžia dėl išimčių ar leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų, nurodytų tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose, suteikimo ir atlieka visas tuo tikslu reikalingas procedūras;

3) atsako į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, susijusius su šių kompetentingų institucijų veiklos sričiai priskiriamų tarptautinių sankcijų įgyvendinimu Lietuvos Respublikoje;

4) gauna ir teikia informaciją LR Tarptautinių sankcijų įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Kompetentingos institucijos, užtikrinančos tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą pagal joms priskirtas veiklos sritis, inter alia:

Ribojimų sritis


Institucija


INDIVIDUALIOS (LĖŠŲ, EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ  ĮŠALDYMAS) SANKCIJOS

(kai sankcijos taikomos asmenims/įmonėms, įrašytiems į ES sankcijų sąrašus)

Koordinavimas

Konsultacijos

Išimčių/leidimų pagal sankcijų reglamentus svarstymas:

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Kontaktai:

el. p. [email protected]; tel. (8 5) 271 6685, (8 5) 271 7482, Šermukšnių g. 3, LT-01106, Vilnius, https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166)

FINANSINĖS SEKTORINĖS SANKCIJOS


Tarptautinių sankcijų, susijusių su mokėjimų ir kitos finansinės veiklos apribojimai, įgyvendinimas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Kontaktai:

el. p. [email protected]; tel. (8 5) 271 6685, (8 5) 271 7482, Šermukšnių g. 3, LT-01106, Vilnius, https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166

SEKTORINĖS SANKCIJOS


Eksporto licencijos, skirtos dvejopo naudojimo prekėms ir technologijoms eksportuoti

Eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijos, skirtos į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktoms prekėms

Turizmo paslaugos

Prekių ir paslaugų eksportas ir importas (išskyrus energetikos ir aviacijos sektorius)

 

 

 

 

Išimčių/leidimų pagal sankcijų reglamentus svarstymas:

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kontaktai:

el. p. [email protected].; tel. (8 7) 06 64845, Gedimino pr. 38,LT-01104 Vilnius, https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/informacija-del-eksportuojamos-irangos-ir-prekiu-kontroles-priemus-naujas-sankcijas-rusijai-ir-baltarusijai

Prekių klasifikavimo ir su muitinės procedūromis susiję klausimai:

Muitinės departamentas

Kontaktai:

tel. (8 5) 2666 111, el. p. [email protected], A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius, https://lrmuitine.lt/


Investicijos į energetikos sektorių, energetikos išteklių importas

Prekių ir technologijų, reikalingų energetikos ir naftos perdirbimo sektoriais, eksportu

Išimčių/leidimų pagal sankcijų reglamentus svarstymas:

Energetikos ministerija

Kontaktai:

Tel. (8 5) 203 4696, El. p. [email protected], Šermukšnių g. 3, LT-01106, Vilnius, https://enmin.lrv.lt/

Prekių klasifikavimo ir su muitinės procedūromis susiję klausimai:

Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos

Kontaktai:

Tel. (8 5) 2666 111, el. p. [email protected], A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius, https://lrmuitine.lt/


Tarptautinių sankcijų, susijusių su mokėjimų ir kitos finansinės veiklos apribojimai, įgyvendinimas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Kontaktai:

el. p. [email protected]; tel. (8 5) 271 6685, (8 5) 271 7482, Šermukšnių g. 3, LT-01106, Vilnius, https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166


Visų rūšių transporto priemonių judėjimas į ir iš Europos Sąjungos bei per jos teritoriją

Vienodos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politikos užtikrinimas, kai apribojimai susiję su prekių, paslaugų ir technologijų eksportu ir importu.

Susisiekimo ministerija

Kontaktai:

Tel. (8 5) 239 3884, (8 5) 239 3968 , el. p. [email protected] , Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sankcijos


Sausumos kelių, oro, geležinkelių ir vandens transportas

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Kontaktai:

Tel. (8 5) 278 5601; [email protected], Švitrigailos g. 42, 03209, Vilnius, https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sankcijos


Atvykimas į Lietuvos Respubliką ar keliavimas per jos teritoriją tranzitu

Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Kontaktai:

El. p. [email protected]; tel. (8 7) 07 67000, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius https://migracija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/tarptautines-sankcijos


Karinės įrangos, ginklų embargo kontrolė; diplomatiniai santykiai

Užsienio reikalų ministerija

Kontaktai:

El. p. [email protected], Tel. (8 5) 236 2444, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01108 Vilnius https://urm.lt/sankcijos


Televizijos programų transliavimas, retransliavimas ir (ar) platinimas internete, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų veikla.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Kontaktai:

Tel. (8 5) 278 5601, El. p. e. p. [email protected] , Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, https://www.rtk.lt/ukio-subjektu-prieziura/


Ryšių paslaugų teikimas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Kontaktai:

Tel. (8 5) 210 5633, El. p. [email protected], Mortos g. 14, 03219, Vilnius, https://www.rrt.lt/


Viešųjų pirkimų, pirkimų ir koncesijų vykdymas ir įgyvendinimas

Viešųjų pirkimų tarnyba

Kontaktai:

Tel. (8 6) 03 89015, el. p. [email protected] Kareivių g. 1, 08531 Vilnius https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/5024311020188-Sankcijos-susijusios-su-Rusijos-prad%C4%97tu-karu-Ukrainoje-

Grįžti į temų pasirinkimą >>


INFORMACIJA APIE ES SANKCIJAS RUSIJAI IR BALTARUSIJAI

Nuolat atnaujinama informacija: EU restrictive measures in response to Russia’s military aggression in Ukraine

Sankcijos Rusijai

Sankcijos Baltarusijai

  • Konsoliduotą ES individualių ir sektorinių sankcijų Baltarusijai sąrašą rasite čia.

Grįžti į temų pasirinkimą >>


KITŲ ŠALIŲ SANKCIJOS

Rekomenduojama pasitikrinti vertinant verslo rizikas.

Oficialų JAV sankcijų sąrašą rasite čia.

Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamentas
Jungtinės Karalystės sankcijų sąrašas

Grįžti į temų pasirinkimą >>


NAUDINGOS NUORODOS

Apie ES sankcijas

ES Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapio sankcijų skiltis.

Europos Komisijos apžvalga apie sankcijas ir susijusias priemones.

Kitos naudingos nuorodos

JT Saugumo Tarybos sankcijų konsoliduotas sąrašas
JT Saugumo Tarybos sankcijų komitetai
Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamentas
Jungtinės Karalystės sankcijų sąrašas
Tarptautinės finansinės veiklos darbo grupės (angl. International Financial Action Task Force, FATF) FATF rekomendacijos dėl kovos su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir neplatinimu

Naudingi įrankiai

ES sankcijų žemėlapyje pateikiama išsami informacija apie visus ES sankcijų režimus.

Anonimiškai pranešti apie sankcijų pažeidimus galima naudojantis specialiu ES pranešimo apie sankcijas įrankiu: EU Sanctions Whistleblower Tool.

 

Grįžti į temų pasirinkimą >>