Członkostwo Litwy w UE

Data utworzenia 2015.11.24 / Aktualizacja 2015.12.03 15:45

1 maja 2004 r. Litwa została pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią unikatowej gospodarczej i politycznej rodziny 28 krajów Europy. Unia Europejska (UE) działa na wielu płaszczyznach politycznych: od praw konsumentów po bezpieczeństwo i obronność. Godność osoby, wolność, demokracja, równość, państwo prawa i poszanowanie praw człowieka - to podstawowe wartości UE. Osiągnięcia UE na arenie międzynarodowej zostały w 2012 roku uhonorowane Pokojową Nagrodą Nobla za wsparcie pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

W drugiej połowie 2013 r. Litwa przewodniczyła Radzie Europy. To był jeden z najważniejszych wkładów Litwy do procesów kształtowania i wdrażania polityki UE.

Integracja Litwy do UE jest  ciągłym się procesem, który stwarza możliwości i zachęty dla Litwy do  bycia silnym i nowoczesnym państwem, rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu społeczeństwa. Członkostwo w UE zapewnia Litwie bezpieczeństwo i promowanie wartości europejskich, zachęca do reform strukturalnych, a wymierne korzyści są widoczne w wielu dziedzinach.

Korzyści z członkostwa Litwy w UE

Wzmocniona i rozwijająca się gospodarka Litwy. Litewski biznes stanął w bramie ogromnego rynku 500 mln konsumentów. Od początku członkostwa w UE Litwa otrzymała 36 mld litów finansowego wsparcia. Skuteczne wykorzystanie funduszy UE pomogło w szybszym rozwoju gospodarki i w tworzeniu nowych miejsc pracy; Przed wstąpieniem do UE BKP Litwy wynosił 46% średniej unijnej,  w 2011 r. różnica zmalała do 62% i konsekwentnie się zmniejsza.

 Coraz więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Litwie. Obecnie ponad 80% bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Litwie przychodzi z krajów członkowskich UE. Obliczono, ze w ciągu pierwszych trzech lat członkostwa w UE (2004-2006 r.) dzięki udziałowi w rynku wewnętrznym unii PKB Litwy było średnio o 2% większy, czyli  większy o 2 mld litów, a środki z funduszów strukturalnych UE powodowały wzrost o kolejny 1%. Fundusze strukturalne UE przyczyniają się do szybszego przezwyciężenia trudności gospodarczych, zmniejszają bezrobocie na Litwie. Badania opinii publicznej wykazały, że co drugi mieszkaniec Litwy odczuł osobiste korzyści płynące z funduszy strukturalnych UE i traktuje je jako długoterminową inwestycję w przyszłość Litwy.

Niezależność energetyczna Litwy. Unia Europejska pomaga Litwie w dążeniu do niezależności energetycznej,. W 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła Plan Połączeń Bałtyckich Rynków Energii Elektrycznej w celu stworzenia jednolitego rynku energii poprzez usunięcie izolacji energetycznej krajów bałtyckich. Przewidziano fundusze na ważne dla Litwy regionalne projekty energetyczne: Elektrownia atomowa w Wisagini, połączenia elektryczne z Polską i Szwecją, regionalny terminal gazu skroplonego, podziemny magazyn gazu, połączenie gazowe Polski i Litwy.

Swobodny przepływ osób w UE. Od przystąpienia do Unii Celnej 1 maja 2004 r., a w 2007 r. do obszaru swobodnego przepływu osób (Schengen), rozpoczął się swobodny przepływ towarów, a obywatele litewscy zyskali wolność podróżowania w 25 krajach europejskich, bez wiz i procedur kontrolnych na granicach państw członkowskich. Warunki dla biznesu zostały znacznie poprawione przez zanik kolejek samochodów ciężarowych na granicy z Polską i Łotwą. Dzięki wysiłkom Komisji UE ustanowiono nawet standard nowych ładowarek do telefonów komórkowych sprzedawanych w 28 państwach członkowskich UE.

Inwestycje w edukację i naukę Litwy. Z środków funduszy unijnych są odnawiane szkoły, uniwersytety, laboratoria, zaplecza badawcze i inna infrastruktura. Powstały szersze możliwości staży dla nauczycieli, uczniów, studentów, naukowców w innych krajach UE, możliwość studiów w ramach programów wymiany, aktywnej współpracy z kolegami z innych krajów europejskich. Od 2004 r. prawie połowa litewskich szkół średnich wzięła udział w europejskich projektach partnerskich ("Leonardo da Vinci" i "Socrates / Erasmus" dla nauczycieli i studentów). Zachęca się do aktywnego udziału w programach międzynarodowych, w których uczniowie nie tylko zapoznają się i nawiązują nowe kontakty, ale także  poszerzają wiedzę przez angażowanie się w działalność naukową. 

Gwarancje socjalne w całej UE. Osoby pracujące, wypoczywające czy uczące się w innych krajach UE zyskały więcej zabezpieczeń socjalnych. Osoba wyjeżdżająca zachowuje posiadane gwarancje socjalne. Wyjazd na wakacje w UE zapewnia bezpłatną pomoc medyczną z Europejska kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Zamieszkanie w innym kraju członkowskim nie przerywa wypłaty emerytury lub innych świadczeń.

Pomoc konsularna na świecie. Każdy obywatel Litwy jest również obywatelem UE, dlatego ma zapewnioną pomoc placówek konsularnych nawet tam, gdzie Litwa takowych nie posiada, np. w Republice Południowej Afryki, Chile, Arabii Saudyjskiej czy Nepalu.

Prenumerata wiadomości

Captcha